Algemeen secundaire school

bij de ambassade van Rusland in België

   

De algemeen secundaire school bij de ambassade van Rusland in België is een onderwijsinstelling van de Russische staat. De instelling biedt algemeen lager (1e tot 4e jaar), lager middelbaar (5e tot 9e jaar) en hoger middelbaar (10e en 11e jaar)onderwijs aan. Overeenkomstig art.5, par. 2 en 3 van de onderwijswet van de RF, is dit onderwijs gratis voor kinderen van onderdanen van de Russische Federatie (RF) die voor hun werk naar België worden uitgezonden door staatsinstellingen van de RF of door bedrijven en organisaties die aan de staatsbegroting zijn verbonden.

Ook kinderen van ouders die niet aan deze criteria voldoen zijn welkom - ook als ze niet over de Russische nationaliteit beschikken - mits er ,og plaatsen beschikbaar zijn. In zulke gevallen tekenen de ouders een directe overeenkomst met de school en betalen zij voor het onderwijs van hun kind.

De doelen van de school zijn:

 

 • gunstige voorwaarden scheppen voor een veelzijdige persoonlijke ontwikkeling, onder andere door te voorzien in de behoefte van de leerlingen op zelfontwikkeling en aanvullend onderwijs; 
 • de algemene cultuur en identiteit van de leerlingen ontwikkelen door hen het minimaal voorgeschreven algemene onderwijsprogramma te bieden en hen voor te bereiden op de maatschappij;
 • de leerlingen voorbereiden op het maken van bewuste keuzes en verdere studies;
 • burgerzin en respect voor het vaderland, de omgeving en de familie ontwikkelen;
 • een gezonde levensstijl bijbrengen;
 • de persoonlijkheid van de leerlingen moreel en spiritueel ontwikkelen.

De activiteiten van de school worden geregeld door de grondwet van Rusland, de onderwijswet van de RF, de geldende Russische wetgeving, de normatieve akten van het Ministerie van buitenlandse zaken van de RF, van het Ministerie van onderwijs van de RF, de besluiten van de ambassade van de RF in het Koninkrijk België, de typische bepalingen ten aanzien van algemene onderwijsinstellingen en de statuten.

Dankzij de vergunning en accreditatie van de staat ontvangen leerlingen aan het einde van hun studie een document in de door de staat voorgeschreven vorm: het attest van algemeen lager en hoger middelbaar onderwijs. 

Sinds december 2007 bevindt de school zich in een gebouw van twee verdiepingen.

De algemene middelbare school bij de ambassade van België is de eerste van een reeks onderwijsinstellingen die door Russische vertegenwoordigingen in het buitenland over de afgelopen 12 jaar zijn gebouwd.

 

Voor de bouw van de school zijn de nieuwste technologieën gebruikt.

In het ruime gebouw bevinden zich negen onderwijslokalen, een bibliotheek, een aula, een sportzaal met een moderne vloerbekleding en een informaticazaal voorzien van moderne computers. De computers zijn in een lokaal netwerk verbonden en hebben toegang tot het internet.

De school telt 170 leerlingen.   

Het onderwijs wordt overeenkomst de algemene onderwijsprogramma’s verstrekt op drie niveaus:

Niveau 1 – algemeen lager onderwijs (4 jaar) gericht op de ontwikkeling van leerlingen die leren lezen, schrijven, rekenen; die zich goed gedrag, basis- en uitdrukkingsvaardigheden, elementaire zelfcontrole, principes van de persoonlijke hygiëne & een gezonde levensstijl en elementen van het theoretisch denken eigen maken.

Het lager onderwijs bereidt voor op het lager middelbaar onderwijs.

Niveau 2 – algemeen lager middelbaar onderwijs (5 jaar) dat de juiste voorwaarden schept om leerlingen hun algemene en sociale identiteit te laten ontdekken en ontwikkelen en hun specifieke talenten en belangstelling te laten groeien. Het algemeen lager secundair onderwijs bereidt voor op het hoger middelbaar onderwijs en op het beroepsonderwijs.

Niveau 3 - algemeen hoger middelbaar  onderwijs (2 jaar), een algemeen onderwijsprogramma dat de laatste fase van het algemene onderwijs vormt, waarbij leerlingen een duurzame belangstelling en creatieve vaardigheden ontwikkelen, en zelfstandig leren te studeren met behulp van een gedifferentieerde aanpak.

Afhankelijk van de behoefte en de mogelijkheden van de leerling wordt het algemene onderwijsprogramma zowel op school zelf als op afstand aangeboden.

Bovenstaande vormen van de algemene onderwijsprogramma’s mogen worden gecombineerd. Alle vormen van algemeen onderwijs dienen te voldoen aan dezelfde overheidsnormen.

Algemeen onderwijs op afstand is toegankelijk voor:

 • leerlingen die niet de mogelijkheid hebben om naar school te gaan (doorgaans omdat zij er te ver vandaan wonen);
 • Russische en buitenlandse staatsburgers die voltijds onderwijs volgen in onderwijsinstellingen in het land waar ze wonen;
 • Russische staatsburgers, die op permanente basis in het buitenland wonen.

Bij het avondonderwijs op afstand heeft de leerling recht op 6 lessen-consultaties, twee keer per week in de namiddag (3 per dag).

De leerlingen van het afstandonderwijs komen vijf keer per jaar naar school om examen te doen en de opdrachten voor het volgende kwartaal te ontvangen.

De certificatie van de leerlingen is voor alle vormen van onderwijs  gebonden aan de ‘Reglementering inzake publieke (eind-)certificatie van de leerlingen van klas 9 en 11 van de algemene onderwijsinstellingen van de Russische Federatie’.

Het onderwijskundig personeel van de school heeft hoger onderwijs genoten en heeft uitgebreide onderwijservaring opgedaan op scholen in Rusland en van het Ministerie van buitenlandse zaken van de RF. Velen zijn voor categorie 2 en hoger gecertifieerd. Het onderwijskundig personeel van de school bestaat onder meer uit doctors in de pedagogische studies, medewerkers die een eervolle onderscheiding hebben ontvangen en leraren die als beste uit de bus kwamen bij het lerarenconcours in het kader van het nationale prioritaire ‘onderwijsproject’.

De school organiseert diverse buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen. Zij kunnen deelnemen aan clubs en sportsecties al naar gelang hun belangstelling. De voorstellingen aan het einde van het jaar en feestelijke concerten kennen veel bijval, zowel op de ambassade als daarbuiten.

Om hun kind in het eerste jaar van de school aan te melden, dienen de ouders (de officiële voogden) de volgende documenten voor te leggen:

 • verzoekschrift gericht aan de directeur van de school;
 • kopie van de geboorteakte van het kind;
 • medisch rapport van het kind in de voorgeschreven vorm.

 Om hun kind in leerjaar 2 tot en met 9 aan te melden, dienen de ouders (de officiële voogden) bovenstaande documenten voor te leggen alsmede zijn persoonlijke dossier. Kinderen die niet van een Russische school komen, mogen zonder persoonlijk dossier worden aangenomen.

 Om hun kind voor jaar 10 of 11 aan te melden, dienen de ouders (de officiële voogden) bovendien een bewijs van algemeen lager secundair onderwijs voor te leggen.

Vragen over de aanmelding van kinderen kunnen op maandag tot en met vrijdag tussen 9u00 en 13u30 uur worden gesteld.

Directeur van de school : Postnikova Valentina Vyacheslavovna.

Adres van de school: de Frélaan 66, 1180 Brussel

Tel.: 02 372. 95. 66

E-mail: ruschool_be@list.ru

Site: www.belgschool.org