De samenwerking met landgenoten die in het buitenland wonen, is een van de prioriteiten van de Russische Federatie en daarmee ook van het Ministerie van buitenlandse zaken en haar instellingen in het buitenland en van andere Russische ministeries en departementen. Rusland heeft op het hoogste niveau meerdere malen benadrukt dat de Russische diaspora in het buitenland betrouwbaar dient te worden beschermd tegen elke vorm van discriminatie en dat de wettelijke rechten en vrijheden van onze landgenoten dienen te worden gerespecteerd. De coördinatie op dit gebied, die in nauwe samenwerking met de wereldwijde coördinatieraad en met de regionale en nationale raden van landgenoten wordt uitgevoerd, valt onder de regeringscommissie inzake buitenlandse landgenoten.

 De Ambassade van de Russische Federatie in het Koninkrijk België streeft ernaar om landgenoten alle mogelijke hulp en steun te bieden om de eenheid van de Russischtalige gemeenschap te versterken, om de spirituele en humanitaire banden met het historische vaderland te bevorderen, om het historische erfgoed van Rusland te bewaren en uit te breiden en om de positie van de Russische taal en de Russische cultuur in België en heel Europa te verbeteren.

De samenwerking op bovengenoemde gebieden vindt plaats op basis van jaarlijks ondertekende protocollen betreffende de samenwerking tussen de Ambassade, de vertegenwoordiging van Rossotroednitsjectvo (Russische organisatie die zich inzet voor culturele en humanitaire samenwerking met Russischtaligen en hun organisaties in het buitenland), het Brussels-Belgisch aartsbisdom van de Russisch-orthodoxe kerk en organisaties van landgenoten. In deze documenten worden de plannen voor de gezamenlijke activiteiten in het lopende jaar vastgelegd. In 2016 zijn meer dan 110 van dergelijke projecten geïmplementeerd.

In België bestaat een raad die de organisaties van Russische landgenoten coördineert, waarvan de leden elke drie jaar worden gekozen. Op het Belgische grondgebied zijn meer dan 50 maatschappelijke organisaties van onze landgenoten actief, waarvan 42 lid zijn van de Belgische Federatie van Russischtalige organisaties die in 2009 is opgericht.

Veel aanzien in de Russischtalige gemeenschap heeft de zeer oude vaderlandslievende cultureel-charitatieve vereniging ‘Unie van Sovjetburgers van België’ die in 2016 haar 70-jarige jubileum uitgebreid heeft gevierd.

Actief werk voor de bescherming van cultureel-historische Russische tradities komt van organisaties waarin de nazaten van de eerste Russische immigratiegolf zijn verenigd, met inbegrip van het Internationale fonds genoemd naar A.S. Poesjkin, waarvan de humanitaire activiteiten door de jaren heen in Rusland herhaaldelijk op hoog niveau werden onderscheiden.