Volgens de beslissing van de president van de Russische Federatie is de procedure voor het afgeven van visa aan familieleden van supporters eenvoudiger gemaakt.

De humanitaire visa met dubbele inreis kan worden afgegeven aan familieleden van supporters (echtgenoten, kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders) voor een periode van drie maanden (maar niet langer dan tot 31 december 2018) op basis van een schriftelijke verklaring van de houder van FAN-ID waarmee de familieleden reizen naar Rusland, en op vertoon van documenten bevestiging van verwantschap.

I. Algemene informatie

- De supporter moet een visumaanvraag persoonlijk indienen.

- Visumaanvragen zijn meestal bij het Visumaanvraagcentrum in Brussel  ingediend enkel na afspraak.

- Het is ook mogelijk een aanvraag rechtstreeks bij de Consulaire afdeling van de Ambassade in te dienen op maandag, woensdag en vrijdag enkel na afspraak; maar het aantal afspraken is beperkt.

Let op: Om een aanvraag voor de naaste familieleden in te dienen is het nodig een aparte afspraak voor elke persoon te maken, bij voorbeeld, als u een visumaanvraag voor u en twee familieleden wilt indienen, dan moet u drie afspraken maken.

- De aanvrager heeft het recht de documenten voor zichzelf en zijn familieleden in te dienen (enkel van de echtgenoot/echtgenote en kinderen) op vertoon van een attest van gezinssamenstelling die door het stadhuis van de gemeente waarin u woont uitgereikt is.

- Visumdossiers die per post zijn opgestuurd, zijn noch aanvaaard noch teruggestuurd.

- Het visumaanvraag kan niet behandeld worden indien er een van de vereiste documenten ontbreekt.

- De medewerkers van de Consulaire afdeling zijn gerechtigd om alle andere documenten en informatie aan te vragen die zij voor een visumaanvraag nodig beschouwen.

- De visumaanvraag kan ten vroegste 3 maanden voor de datum van de voorziene reis ingediend worden.

- Op de dag van een visumaflevering kan de reiziger het Russische grondgebied niet binnenkomen, dat kan alleen over 24 uur na een visumaflevering.

- Alle consulaire handelingen worden uitsluitend met Bancontactkaart betaald bij indiening van het dossier. Kredietkaarten (Visa, Master Card enz.) worden niet aanvaard.

- De consulaire kosten worden betaald voor het onderzoek van het dossier en zijn niet terugbetaalbaar indien het visum geweigerd wordt.

- De Consulaire afdeling aanvaardt alleen een volledig dossier, als een van documenten ontbreekt, dan kunt een visumaanvraag niet ingediend worden.

- De aanvragers controleren zelf hun visum (geldigheidsdatums van de visa, schrijfwijze van naam en voornaam in het Nederlands, geboortedatum, paspoortnummer, geslacht) voordat ze de Consulaire sectie verlaten. De Consulaire sectie is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de visa.»

II – Documenten voor een visum voor familieleden van FAN-id-houders:

1) het originelе paspoort van de uitgenodigde persoon die 6 maanden na de vervaldatum van het visum geldig is en minstens twee lege pagina’s heeft + een kopie;

2) schriftelijke verklaring van de houder van FAN-ID op de naam van de Russische ambassadeur in België om een visum qf te geven (een aparte verklaring voor elk persoon voor wie de visum is aangevraagd);

3) Ingevuld in het Russisch of in het Engels visumaanvraagformulier, waar de uitgenodigde persoon zijn ondertekening en de datum op zet;

4) Een recente kleurenfoto van 3,5x4,5 cm die op het formulier is gekleefd (zonder nietjes), op een licht achtergrond, met duidelijk beeld van zijn gezicht, zonder bril met getinte lenzen en zonder hoofddeksel (behalve personen die op grond van hun nationale of religieuze overtuiging in hun paspoort met hoofddeksels zijn gefotografeerd);

5) Het geldige internationale paspoort van de supporter + zijn kopie;

6) FAN-ID van de supporter + zijn kopie;

7) Het verzekeringsattest van de buitenlandse burger met vermelding van de naam van de verzekerde, de verzekering moet op het grondgebied van de Russische Federatie geldig zijn voor een periode van de duur van het visum en medische hulp, medisch vervoer en repatriëring dekken);

8) Documenten die verwantchap bevestigen:

Als de supporter zijn echtgenoot (echtgenote) uitnodigt, is het noodzakelijk om een uittreksel van de huwelijksakte te presenteren, afgegeven door de gemeente niet eerder dan 3 maanden voor de datum van het visumaanvraag. Huwelijksakten uitgegeven aan partners van hetzelfde geslacht worden niet erkend in de Russische Federatie.

Als de supporter zijn kind uitnodigt, is het noodzakelijk om een afschrift van de geboorteakte van het kind voor te leggen. Als de minderjarige reist met één ouder, moet hij de ouderlijke toestemming naar het buitenland te reizen presenteren met een kopie daarvan en ook een kopie van het internationale paspoort of de Belgische elektronische kaart van de andere ouder.

Als de supporter zijn ouder uitnodigt, is het noodzakelijk om een afschrift van de geboorteakte van de supporter te presenteren.

Als de supporter zijn grootouder uitnodigt, is het noodzakelijk om een afschrift van de geboorteakte van de supporter en een afschrift van de geboorteakte van de vader/moeder van de supporter (een kind van die grootouder) te presenteren.

Als de supporter zijn kleinkind uitnodigt, is het noodzakelijk om een afschrift van de geboorteakte van zijn kleinkind en een afschrift van de geboorteakte van zijn kind (de ouder van het kleinkind) te presenteren. Als de minderjarige reist met één ouder moet hij de ouderlijke toestemming naar het buitenland te reizen en de kopie daarvan voorleggen en de kopie van het paspoort of de Belgische elektronische kaart van de andere ouder te presenteren. Als de minderjarige reist vergezeld door zijn grootouder/s en zonder haar ouders, is het noodzakkelijk een ouderlijke toestemming naar het buitenland te reizen van beide ouders en de kopieën daarvan voor te leggen en de kopieën van de internationale paspoorten of Belgische electronische kaarten van beide ouders presenteren.

Burgers van de EU, de VS, Japan, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en China (inclusief Hong Kong en Taiwan), India, Iran, Turkije, Qatar , Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, Egypte, Tunesië, Mexico, Maleisië, Costa Rica kan zulke visumaanvragen indienen.

III – Levertijd

De levertijd van een visum voor familieleden van FAN-id-houders is binnen 7 en 9 dagen.