Een buitenlandse burger met werkervaring, verworvenheden en verwezenlijkingen wordt beschouwd als een hooggekwalificeerde specialist op een welbepaalde activiteitsgebied, indien de voorwaarden in zijn arbeidsovereenkomst in Rusland bepalen dat zijn loon (de vergoeding voor zijn werk) gelijk is aan of hoger dan twee miljoen roebel (ongeveer 50 000 euro) per jaar.

Het is aan de werkgever of de opdrachtgever van de werken (diensten) om de competentie en het kwalificatieniveau van de als hooggekwalificeerde specialisten in dienst te nemen buitenlandse burgers te beoordelen en er de eraan verbonden risico's van te dragen.

Een buitenlandse burger die in Rusland in dienst is genomen als hooggekwalificeerd specialist, geniet het recht om:

- te werken buiten de quota van uitnodigingen voor buitenlandse burgers naar Rusland en de quota van arbeidsvergunningen die aan buitenlandse burgers worden uitgereikt;

- te werken in hoofde van de uitgereikte arbeidsvergunning gedurende de looptijd van zijn arbeidsovereenkomst of de burgerrechtelijke overeenkomst voor de uitvoering van de werken (dienstverlening) die is overeengekomen met de werkgever of de opdrachtgever van de werken (diensten), waarbij deze termijn niet langer dan 3 jaar mag zijn. De geldigheidsperiode van de arbeidsvergunning kan herhaalde keren worden verlengd voor een termijn van de geldende arbeidsovereenkomst of van de burgerrechtelijke overeenkomst voor de verwezenlijking van de werken (dienstverlening), met een maximale duur van drie jaar voor elk van deze verlengingen.

- ingeval de arbeidsovereenkomst of de burgerrechtelijke overeenkomst voor de verwezenlijking van de werken (dienstverlening) voorziet in een beroepsactiviteit van een hooggekwalificeerde specialist op het grondgebied van twee of meer deelgebieden (regio's) van de Russische Federatie, heeft de betrokkene recht op een arbeidsvergunning die geldig is op het grondgebied van de genoemde deelgebieden.

- verblijfsvergunningen te krijgen voor hemzelf en zijn familieleden (partner, minderjarige kinderen, arbeidsongeschikte kinderen van 18 jaar en ouder die ten laste van de hooggekwalificeerde specialist zijn) voor een geldigheidstermijn die gelijk is aan de duur van zijn arbeidsovereenkomst of zijn burgerrechtelijke overeenkomst voor de verwezenlijking van de werken (dienstverlening) door een schriftelijke aanvraag te sturen naar een federale overheidsinstantie van de uitvoerende macht bevoegd voor migratie;

- een andere werkgever of opdrachtgever van werken (diensten) te zoeken, en een nieuwe arbeidsvergunning te verkrijgen van 30 werkdagen vanaf de datum van vroegtijdige beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst of burgerrechtelijke overeenkomst voor de verwezenlijking van de werken (dienstverlening). Tijdens deze periode worden de arbeidsvergunning, de visa en de verblijfsvergunningen die zijn uitgereikt aan de hooggekwalificeerde specialist en aan zijn familieleden, als geldig beschouwd;

- een werkvergunning te verkrijgen bij een federale overheidsinstantie van de uitvoerende macht bevoegd voor migratie. De arbeidsvergunning wordt aan een hooggekwalificeerde specialist uitgereikt op vertoon van een document dat zijn identiteit bewijst en dat door de Russische Federatie als dusdanig erkend is.

- zich als een hooggekwalificeerde specialist aan te geven door een verzoek te richten aan de vertegenwoordiging van de federale instantie van de uitvoerende macht bevoegd voor migratie in de Staat waarvan hij burger is ofwel bij de diplomatieke vertegenwoordiging of de consulaire instelling van de Russische Federatie. Genoemd verzoek moet de inlichtingen bevatten die getuigen van zijn ervaring of zijn professionele verworvenheden of zijn verwezenlijkingen in een welbepaald activiteitsgebied (met inbegrip van de aanbevelingen van personen of organismen die zijn competentie en kwalificatieniveau bevestigen) en zijn toestemming om bovengenoemde inlichtingen in te schrijven in de gegevensbank betreffende de uitoefening van beroepsactiviteiten door buitenlanders en dat ze worden meegedeeld aan potentiële werkgevers of opdrachtgevers van werken (diensten) op het grondgebied van de Russische Federatie. Als dat het geval is, worden de door de buitenlandse burger verstrekte inlichtingen op de offciële website gezet van de federale overheidsinstantie van de uitvoerende macht bevoegd voor migratie;

- na zijn inschrijving op de website van de federale overheidsinstantie van de uitvoerende macht bevoegd voor migratie een zakenvisum voor het betreden van de Russische Federatie te verkrijgen dat 30 dagen geldig is, met het oog op onderhandelingen met de werkgever of opdrachtgever van de werken (diensten) en het sluiten van de arbeidsovereenkomst of de burgerrechtelijke overeenkomst voor de uitvoering van de werken (dienstverlening). Het zakenvisum wordt aan een hooggekwalificeerde specialist uitgereikt indien hij in het bezit is van een schriftelijk voorstel vanwege een werkgever of opdrachtgever van werken (dienstverlening) om zich met het oog op specifieke onderhandelingen naar de Russische Federatie te begeven.

Indien een hooggekwalificeerd specialist geen nieuwe arbeidsovereenkomst of nieuwe burgerrechtelijke overeenkomst sluit in de loop van de 30 werkdagen vanaf de vroegtijdige beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst of burgerrechtelijke overeenkomst voor de uitvoering van werken (dienstverlening) of als de aanvraag van de werkgever of opdrachtgever van werken (diensten) om desbetreffende specialist in dienst te nemen, is geweigerd, zijn de aan hemzelf en aan zijn familieleden uitgereikte arbeidsvergunning, visa en verblijfsvergunningen gedurende 30 werkdagen geldig vanaf de in deze paragraaf bedoelde vervaldag ofwel vanaf de datum van weigering van het verzoek van de werkgever of de opdrachtgever van werken (diensten). In de loop van deze 30 werkdagen dienen de hooggekwalificeerde specialist en zijn familieleden het grondgebied van de Russische Federatie te verlaten.

De hooggekwalificeerde specialist en zijn familieleden die in de Russische Federatie zijn aangekomen (partners, minderjarige kinderen, arbeidsongeschikte kinderen van 18 jaar en ouder die te laste zijn van de hooggekwalificeerde specialist) en bezitters van een buitenlandse nationaliteit moeten vanaf hun dag van aankomst in de Russische Federatie een vrijwillige ziekteverzekering hebben afgesloten. De ziekteverzekering van een hooggekwalificeerde specialist is een essentiële voorwaarde van zijn arbeidsovereenkomst.

 

Geheugensteuntje

Ter attentie van een werkgever of opdrachtgever van werken (diensten) die een buitenlandse hooggekwalificeerde specialist in dienst neemt

Een buitenlandse burger met werkervaring, verworvenheden en verwezenlijkingen wordt beschouwd als een hooggekwalificeerde specialist op een welbepaald activiteitsgebied, indien de voorwaarden in zijn arbeidsovereenkomst in Rusland bepalen dat zijn loon (de vergoeding voor zijn werk) gelijk is aan of hoger dan twee miljoen roebel (ongeveer 50 000 euro) per jaar.

Het is aan de werkgever of de opdrachtgever van de werken (diensten) om de competentie en het kwalificatieniveau van de als hooggekwalificeerde specialisten in dienst te nemen buitenlandse burgers te beoordelen en er de eraan verbonden risico's van te dragen.

De werkgevers of opdrachtgevers van werken (diensten) die het recht hebben om hooggekwalificeerde specialisten in dienst te nemen, zijn de volgende:

- Russische handelsvennootschappen;

- wetenschappelijke instellingen, instellingen voor beroepsonderwijs (behalve de instellingen voor religieuze opleiding - religieuze seminaries), organisaties voor volksgezondheid, alsook andere instellingen met een wetenschappelijke, technische en vernieuwende roeping, voor onderzoek en ontwikkeling, opleiding van specialisten in overeenstemming met de prioritaire richtingen van de Staat op het gebied van wetenschappelijke, technische en technologische ontwikkeling van de Russische Federatie, en die voor de gevallen waarin het door de wetgeving van de Russische Federatie is bepaald, in het bezit zijn van een door de Staat uitgereikte accreditatie;

- dochterondernemingen van buitenlandse rechtspersonen met een accreditatie op het grondgebied van de Russische Federatie die niet administratief gestraft zijn wegens niet-naleving van de regels voor indienstneming van buitenlandse burgers en staatlozen op het grondgebied van de Russische Federatie in de periode van twee jaar voorafgaand aan de indiening van een verzoek tot indienstneming van hooggekwalificeerde specialisten en die op het moment van genoemde aanvraag geen niet-uitgevoerde administratieve uitspraken tegen hen hebben lopen als gevolg van genoemde overtredingen.

Om te voldoen aan de formaliteiten voor het verkrijgen van de arbeidsvergunning en desgevallend een uitnodiging te krijgen om zich naar het grondgebied van de Russische Federatie te begeven, dienen de werkgevers of opdrachtgevers van de werken (diensten) aan de federale overheidsinstantie van de uitvoerende macht bevoegd voor migratie de volgende documenten over te maken:

- een verzoek tot indienstneming van een hooggekwalificeerde specialist;

- een arbeidsovereenkomst of een burgerrechtelijke overeenkomst voor de uitvoering van werken (diensten), ondertekend door een hooggekwalificeerde specialist van wie de indienstneming afhangt van de uitreiking aan deze specialist van de arbeidsvergunning;

- een schriftelijke verbintenis tot het (terug)betalen van de uitgaven van de Russische Federatie, verbonden aan een eventuele administratieve uitzetting van de hooggekwalificeerde specialist van het grondgebied van de Russische Federatie;

- een kopie van de inschrijving van de onderneming in het rechtspersonenregister of een uittreksel uit het nationale register van geaccrediteerde buitenlandse ondernemingen op het grondgebied van de Russische Federatie (ingeval de werkgever een dochter van een buitenlandse onderneming is).

De vraag van de werkgever of de opdrachtgever van de werken (diensten) om een hooggekwalificeerde specialist in dienst te nemen zal worden onderzocht binnen 14 werkdagen na de indiening van de vraag bij de federale overheidsinstantie van de uitvoerende macht bevoegd voor migratie.

Om de arbeidsvergunning van een hooggekwalificeerde specialist te verlengen, bezorgt de werkgever of de opdrachtgever van de werken (diensten) aan de federale overheidsinstantie van de uitvoerende macht bevoegd voor migratie de volgende documenten (uiterlijk 30 dagen vóór de vervaldatum van de vorige arbeidsvergunning):

- een aanvraag van de werkgever of de opdrachtgever van de werken (diensten) om de duur van de arbeidsvergunning van de hooggekwalificeerde specialist te verlengen;

- een arbeidsovereenkomst of een burgerrechtelijke overeenkomst voor de uitvoering van de werken (dienstverlening) met de hooggekwalificeerde specialist, ondertekend en officieel gemaakt volgens de wetgevende regels van de Russische Federatie;

- een kopie van de vrijwillige ziekteverzekeringsovereenkomst van de hooggekwalificeerde specialist en van de familieleden van buitenlandse nationaliteit die permanent op het grondgebied van de Russische Federatie verblijven;

- de gegevens over het loon of de vergoeding die de werkgever of de opdrachtgever van de werken (diensten) aan de hooggekwalificeerde specialist betaalt;

- de documenten die bevestigen dat de hooggekwalificeerde specialist is ingeschreven op zijn woonplaats;

- de documenten die de inschrijving van de hooggekwalificeerde specialist in het bestand van de belastingadministratie van de Russische Federatie bevestigen.

Vanaf de datum waarop het genoemde document door de federale overheidsinstantie van de uitvoerende macht bevoegd voor migratie is ontvangen, mag de termijn voor verwerking van de aanvraag tot verlenging van de arbeidsvergunning van een hooggekwalificeerde specialist niet meer bedragen dan 14 werkdagen.

In de loop van 30 dagen vanaf de datum van uitreiking van de arbeidsvergunning aan een hooggekwalificeerd specialist moet zijn werkgever of opdrachtgever van de werken (diensten) aan de federale overheidsinstantie van de uitvoerende macht bevoegd voor migratie de gegevens bezorgen in verband met de inschrijving van deze hooggekwalificeerde specialist in het bestand van de belastingadministratie van de Russische Federatie.

De werkgevers of opdrachtgevers van de werken (diensten) moeten de federale overheidsinstantie van de uitvoerende macht bevoegd voor migratie driemaandelijks informatie verstrekken over de naleving van de verbintenissen betreffende het loon (de vergoeding) van de hooggekwalificeerde specialist, over de gevallen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst of de burgerrechtelijke overeenkomst voor de uitvoering van de werken (dienstverlening) met een hooggekwalificeerd specialist, alsook over de gevallen van onbetaald verlof van meer dan 30 dagen in de loop van het jaar.

De geldigheid van de aan een hooggekwalificeerd specialist uitgereikte arbeidsvergunning, van de visa en de verblijfsvergunningen uitgereikt aan zulke specialist en zijn familieleden, wordt verlengd met de periode voor de verwerking van de aanvraag door een werkgever of opdrachtgever van de werken (diensten) met wie de hooggekwalificeerde specialist een nieuwe arbeidsovereenkomst of burgerrechtelijke overeenkomst voor de uitvoernig van werken (dienstverlening) heeft ondertekend.

Een werkgever of opdrachtgever van de werken (diensten) die door zijn eigen toedoen niet heeft kunnen voldoen aan de door wetgeving van de Russische Federatie bepaalde verbintenissen ten aanzien van een hooggekwalificeerde specialist of aan de verplichte voorwaarden van de arbeidsovereenkomst of de burgerrechtelijke overeenkomst voor de uitvoering van de werken (dienstverlening) die met een hooggekwalificeerde specialist is gesloten, zal niet het recht hebben om buitenlandse hooggekwalificeerde specialisten in dienst te nemen gedurende twee jaar vanaf de datum waarop de federale overheidsinstantie van de uitvoerende macht bevoegd voor migratie kennis heeft genomen van deze omstandigheden.