Volgens het besluit van de Regering van de Russische Federatie № 635-р van 16 maart 2020 worden vanaf 18 maart 2020 visumaanvragen en de afgifte van alle types van visa aan buitenlandse burgers en staatslozen in de diplomatieke en consulaire posten van de Russische Federatie tijdelijk opgeschort. Dit besluit is niet van toepassing aan geaccrediteerde of aangewezen ambtenaren van buitenlandse diplomatieke en consulaire posten in de Russische Federatie, internationale organisaties en diens vertegenwoordigingen, andere officiële vertegenwoordigingen van buitenlandse staten die zich op het grondgebied van de Russische Federatie bevinden, noch aan familieleden van genoemde personen, bestuurders van de vrachtwagens in het internationaal verkeer, bemanningen van lucht-, zee- en rivierschepen, trein- en locomotiefbrigades van het international spoorwegverkeer, leden van officiële delegaties en personen die in het bezit zijn van diplomatieke, dienst en gewone visa die in verband met het overlijden van een naaste familielied werden afgegeven, personen die in het bezit van Russiche verblijfsvergunning zijn en personen die op doorreis zijn via de Russische luchthavens.

    Vanaf 18 maart 2020 wordt ook de afgifte van visa in de vorm van een e-visum aan buitenlanders tijdelijk opgeschort.

 

I - Algemene informatie

 

-Het visumaanvraag moet persoonlijk of door een gerechtigde vertegenwoordiger ingediend worden.

- Visumaanvragen zijn meestal bij het Visumaanvraagcentrum in Brussel of in Antwerpen ingediend enkel na afspraak.

- Het is ook mogelijk een aanvraag rechtstreeks bij de Consulaire afdeling van de Ambassade in te dienen op maandag, woensdag en vrijdag enkel na afspraak; maar het aantal afspraken is beperkt.

Let op: Om een aanvraag voor de naaste familieleden in te dienen is het nodig een aparte afspraak voor elke persoon te maken, bij voorbeeld, als u een visumaanvraag voor u en twee familieleden wilt indienen, dan moet u drie afspraken maken.

- De aanvrager heeft het recht de documenten voor zichzelf en zijn familieleden in te dienen (enkel van de echtgenoot/echtgenote en kinderen) op vertoon van een attest van gezinssamenstelling die door het stadhuis van de gemeente waarin u woont uitgereikt is.

- Visumdossiers die per post zijn opgestuurd, zijn noch aanvaaard noch teruggestuurd.

- Het visumaanvraag kan niet behandeld worden indien er een van de vereiste documenten ontbreekt.

- De medewerkers van de Consulaire afdeling zijn gerechtigd om alle andere documenten en informatie aan te vragen die zij voor een visumaanvraag nodig beschouwen.

- De visumaanvraag kan ten vroegste 3 maanden voor de datum van de voorziene reis ingediend worden.

- Op de dag van een visumaflevering kan de reiziger het Russische grondgebied niet binnenkomen, dat kan alleen over 24 uur na een visumaflevering.

- Alle consulaire handelingen worden uitsluitend met Bancontactkaart betaald bij indiening van het dossier. Kredietkaarten (Visa, Master Card enz.) worden niet aanvaard.

- De consulaire kosten worden betaald voor het onderzoek van het dossier en zijn niet terugbetaalbaar indien het visum geweigerd wordt.

- De Consulaire afdeling aanvaardt alleen een volledig dossier, als een van documenten ontbreekt, dan kunt een visumaanvraag niet ingediend worden.

- De aanvragers controleren zelf hun visum (geldigheidsdatums van de visa, schrijfwijze van naam en voornaam in het Nederlands, geboortedatum, paspoortnummer, geslacht) voordat ze de Consulaire sectie verlaten. De Consulaire sectie is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de visa.

II - Documenten voor het WERK- OF STUDIEVISUM:

1.het originele paspoort die 18 maanden na de vervaldatum van het visum geldig is en minstens twee lege pagina’s heeft;

2. Ingevuld in het Russisch of in het Engels visumaanvraagformulier, waar de aavrager zijn ondertekening en de datum op zet.

Let op: Bij invullen van het visumaanvraagformulier moet u “Embassy of Russia in Belgium” kiezen als plaats waar u uw aanvraag zal indienen, als u een afspraak voor de Consulaire afdeling van de Ambassade van Rusland heeft gemaakt.

3. Een recente kleurenfoto van 3,5x4,5 cm die op het formulier is gekleefd (zonder nietjes), op een licht achtergrond, met duidelijk beeld van zijn gezicht, zonder bril met getinte lenzen en zonder hoofddeksel (behalve personen die op grond van hun nationale of religieuze overtuiging in hun paspoort met hoofddeksels zijn gefotografeerd).

4. Een attest over de afwezigheid van een HIV-infectie.

5. Bewijs van verblijf:

Het origineel van de uitnodiging afgeleverd door het Ministerie van binnenlandse zaken van Rusland.

6. voor minderjarigen: een afschirft/uittreksel uit een geboorteakte, ouderlijke toestemming (van een of beide ouders wie met het kind naar Rusland niet meereist/meereizen) en  kopieën van passpoorten/Belgische electronische kaarten van de ouders.

III - Levertijd

De levertijd voor een werk- of studievisum voor één of twee inreizen is binnen 3 en 5 werkdagen. Een werkvisum voor meerdere inreizen (hoogopgeleide specialisten) kan uitgegeven worden op de volgende dag na indiening van de visumaanvraag.