Volgens het besluit van de Regering van de Russische Federatie № 635-р van 16 maart 2020 worden vanaf 18 maart 2020 visumaanvragen en de afgifte van alle types van visa aan buitenlandse burgers en staatslozen in de diplomatieke en consulaire posten van de Russische Federatie tijdelijk opgeschort. Dit besluit is niet van toepassing aan geaccrediteerde of aangewezen ambtenaren van buitenlandse diplomatieke en consulaire posten in de Russische Federatie, internationale organisaties en diens vertegenwoordigingen, andere officiële vertegenwoordigingen van buitenlandse staten die zich op het grondgebied van de Russische Federatie bevinden, noch aan familieleden van genoemde personen, bestuurders van de vrachtwagens in het internationaal verkeer, bemanningen van lucht-, zee- en rivierschepen, trein- en locomotiefbrigades van het international spoorwegverkeer, leden van officiële delegaties en personen die in het bezit zijn van diplomatieke, dienst en gewone visa die in verband met het overlijden van een naaste familielied werden afgegeven, personen die in het bezit van Russiche verblijfsvergunning zijn en personen die op doorreis zijn via de Russische luchthavens.

    Vanaf 18 maart 2020 wordt ook de afgifte van visa in de vorm van een e-visum aan buitenlanders tijdelijk opgeschort.

 

I - Algemene informatie

 

-Het visumaanvraag moet persoonlijk of door een gerechtigde vertegenwoordiger ingediend worden.

- Visumaanvragen zijn meestal bij het Visumaanvraagcentrum in Brussel of in Antwerpen ingediend enkel na afspraak.

- Het is ook mogelijk een aanvraag rechtstreeks bij de Consulaire afdeling van de Ambassade in te dienen op maandag, woensdag en vrijdag enkel na afspraak; maar het aantal afspraken is beperkt.

Let op: Om een aanvraag voor de naaste familieleden in te dienen is het nodig een aparte afspraak voor elke persoon te maken, bij voorbeeld, als u een visumaanvraag voor u en twee familieleden wilt indienen, dan moet u drie afspraken maken.

- De aanvrager heeft het recht de documenten voor zichzelf en zijn familieleden in te dienen (enkel van de echtgenoot/echtgenote en kinderen) op vertoon van een attest van gezinssamenstelling die door het stadhuis van de gemeente waarin u woont uitgereikt is.

- Visumdossiers die per post zijn opgestuurd, zijn noch aanvaaard noch teruggestuurd.

- Het visumaanvraag kan niet behandeld worden indien er een van de vereiste documenten ontbreekt.

- De medewerkers van de Consulaire afdeling zijn gerechtigd om alle andere documenten en informatie aan te vragen die zij voor een visumaanvraag nodig beschouwen.

- De visumaanvraag kan ten vroegste 3 maanden voor de datum van de voorziene reis ingediend worden.

- Op de dag van een visumaflevering kan de reiziger het Russische grondgebied niet binnenkomen, dat kan alleen over 24 uur na een visumaflevering.

- Alle consulaire handelingen worden uitsluitend met Bancontactkaart betaald bij indiening van het dossier. Kredietkaarten (Visa, Master Card enz.) worden niet aanvaard.

- De consulaire kosten worden betaald voor het onderzoek van het dossier en zijn niet terugbetaalbaar indien het visum geweigerd wordt.

- De Consulaire afdeling aanvaardt alleen een volledig dossier, als een van documenten ontbreekt, dan kunt een visumaanvraag niet ingediend worden.

- De aanvragers controleren zelf hun visum (geldigheidsdatums van de visa, schrijfwijze van naam en voornaam in het Nederlands, geboortedatum, paspoortnummer, geslacht) voordat ze de Consulaire sectie verlaten. De Consulaire sectie is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de visa.

Documenten voor het ZAKEN-, STUDENTEN EN HUMANITAIR VISUM
(sportieve, culturele, wetenschappelijke, educatieve, universitaire of jeugduitwisselingen):

1. het originelе paspoort die 6 maanden na de vervaldatum van het visum geldig is en minstens twee lege pagina’s heeft;

2. ingevuld in het Russisch of in het Engels visumaanvraagformulier, waar de aavrager zijn ondertekening en de datum op zet.

Let op: Bij invullen van het visumaanvraagformulier moet u “Embassy of Russia in Belgium” kiezen als plaats waar u uw aanvraag zal indienen, als u een afspraak voor de Consulaire afdeling van de Ambassade van Rusland heeft gemaakt.

3. Een recente kleurenfoto van 3,5x4,5 cm die op het formulier is gekleefd (zonder nietjes), op een licht achtergrond, met duidelijk beeld van zijn gezicht, zonder bril met getinte lenzen en zonder hoofddeksel (behalve personen die op grond van hun nationale of religieuze overtuiging in hun paspoort met hoofddeksels zijn gefotografeerd).

4. De reisverzekering: het originele verzekeringsattest voor ziekte en repatriëring of het uittreksel uit het contract

- Het originele verzekeringsattest voor ziekte en repatriëring geleverd door een Russische verzekeringsmaatschappij of door een Belgische maatschappij moet het nummer van het contract vermelden, de naam van de verzekerde, de verblijfsdatums in Rusland en de stempel van de verzekeraar.

Lijst van verzekeraars waarvan de verzekeringen geldig zijn in Rusland

AIG
AIM
AXA
CORIS
EUROPESE
EUROPE ASSISTANCE
MONDIAL ASSISTANCE
GLOBAL VOYAGER
INTERNATIONAL SOS
IPA
TOURING

Deze lijst is niet beperkend. De reiziger dient zich tot zijn verzekeraar te wenden voor het verkrijgen van een Attest van geldigheid van verzekering.

- Het uittreksel uit het contract (in het Russisch, Frans of Engels) moet de naam vermelden, de verzekerde periode die precies overeenkomt met de datums van de uitnodiging, en de bevestiging dat de verzekering geldig is op het grondgebied van Rusland.

5. Bewijs van verblijf:

het origineel van de uitnodiging afgeleverd door de FMS (Federale Migratiedienst) van Rusland, of

elektronisch bericht (telex) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie (dit soort uitnodiging wordt rechtstreeks naar de Consulaire sectie verstuurd), of

schriftelijke uitnodiging vanwege een rechtspersoon, vereniging of gastorganisatie of van de nationale of lokaal Russische autoriteiten* in het kader van het Akkoord Rusland-EU ter versoepeling van de aflevering van visums van 1 juni 2007.

* Enkel de burgers van de lidstaten van de Europese Unie die dit akkoord hebben ondertekend (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek en Zweden) en ook de burgers van IJsland , Noorwegen en Zwitserland kunnen een beroep doen op dit akkoord voor hun reizen naar Rusland.

Deze uitnodiging wordt opgesteld op papier met het briefhoofd van de Russische vereniging of organisatie met stempel en handtekening en met vermelding van volgende informatie met betrekking tot de uitgenodigde persoon:

met betrekking tot de utgenodigde persoon:

- naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, paspoortnummer;

- datums en doel van de reis, aantal inreizen en reisroute;

met betrekking tot de gastvereniging:

- volledige naam en adres, evenals het fiscaal registratienummer (INN);

- naam en functie van de persoon die het document ondertekend heeft.

Voor een visum voor één, twee of meerdere inreizen wordt een goed leesbare fax, verstuurd vanuit Rusland, of een scan aanvaard. De uitnodigingsbrief moet in het Russisch zijn opgesteld, gericht aan het Consulaat en rechtstreeks naar de aanvrager van het visum verstuurd worden.

Klik hier voor een voorbeeld van een schriftelijke uitnodiging vanwege een rechtspersoon, vereniging of gastorganisatie of van de nationale of lokaal Russische autoriteiten.

Alle aanvragen voor zakenvisums moeten vergezeld zijn van een officiële brief van het bedrijf met vermelding van het doel van de reis van zijn werknemer, de reisroute en het Russisch bedrijf dat de aanvrager van het visum wenst te bezoeken.

6. voor minderjarigen: een afschirft/uittreksel uit een geboorteakte, ouderlijke toestemming (van een of beide ouders wie met het kind naar Rusland niet meereist/meereizen) en  kopieën van passpoorten/Belgische electronische kaarten van de ouders.

Vanaf 1 juli 2019 kunnen Belgische burgers die voor zakelijke, humanitaire of toeristische doeleinden naar de regio Kaliningrad komen, een elektronisch visum verkrijgen op de speciale website van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie (http: //electronic-visa.kdmid. ru /). Vanaf 1 oktober 2019 wordt een vergelijkbare toegangsprocedure ingevoerd voor buitenlandse burgers die naar Sint-Petersburg en de regio Leningrad komen. Meer informatie over elektronische visa vindt u hier.

III - Levertijd

Voor visums verleend op basis van een uitnodiging van de Federale Migratiedienst van Rusland of op basis van een elektronisch bericht (telex) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie, is de levertijd binnen 3 en 7 dagen.

Een visum voor één of twee inreizen verkregen in het kader van het Akkoord Rusland-EU op basis van een schriftelijke uitnodiging wordt afgeleverd binnen een periode van 5 werkdagen. Voor de aflevering van visums voor meerdere inreizen in het kader van het Akkoord Rusland-EU, bedraagt deze periode 10 kalenderdagen.

Belangrijk: Geldigheidsduur van een visum verkregen op schriftelijke uitnodiging van een Russisch bedrijf of organisatie

Wat betreft de geldigheidsduur van een zakenvisum of humanitair visum op schriftelijke uitnodiging van een Russisch bedrijf of organisatie, is het volgende van belang: het eerste visum dat wordt aangevraagd door een kandidaat die de voorbije 12 maanden nog geen reis naar Rusland heeft ondernomen, voor welk doeleinde dan ook (uitgezonderd transit), kan enkel een visum zijn voor één of twee inreizen van maximum 90 dagen.

Indien bewijs wordt geleverd van een eerste reis (gebruikt visum in het paspoort of fotokopie ervan als het paspoort is vernieuwd), dan kan een visum voor meerdere inreizen worden aangevraagd met een geldigheidsduur van maximum 12 maanden.

Als het paspoort twee opeenvolgende gebruikte visa bevat (of fotokopieën van deze visa als het paspoort is vernieuwd), elk voor meerdere inreizen en met een geldigheidsduur van 1 jaar, dan kan de kandidaat een visum voor meerdere inreizen met een geldigheidsduur van 2 of 3 jaar aanvragen.

Als de kandidaat een Russisch visum voor één of twee inreizen heeft verkregen, maar het niet heeft gebruikt, dan kan hij geen visum voor meerdere inreizen met een geldigheidsduur van 1 jaar aanvragen.

Als de kandidaat een visum voor meerdere inreizen met een geldigheidsduur van 1 jaar heeft verkregen, maar het niet heeft gebruikt, dan kan hij geen visum voor meerdere inreizen met een geldigheidsduur van 2 of 3 jaar aanvragen.

De geldigheidsduur van een visum mag de laatste 6 maanden voor de vervaldatum van het paspoort niet overschrijden.